آموزش مربع بافی در هنر قلاب بافی

آموزش مربع بافی در هنر قلاب بافی

این شیوه که متشکل از چهارگوش هایی با بافت زنجیره و پایه بلند است، مربع بافی (خالی) نامیده می شود.
هر مربع از ۲ زنجیره + ۲ دانه فاصله و یک پایه بلند تبعیت می کند.
بلندی هر ردیف به اندازه سه زنجیره می باشد. برای آنکه مربع های یک اندازه و متعادل داشته باشید، با شدت ثابتی نخ را کنترل نمایید.
همانگونه که در تصویر اول می بینید برای بافت ۵ مربع به ۱۶ زنجیره نیاز داریم به اضافه
سه زنجیره برای شروع رج (بلندی هر ردیف) و دو زنجیره هم برای فاصله مابین پایه بلندها.
جهت اضافه کردن مربع های خالی در انتهای هر رج از بافت پایه بلند سوبل استفاده می کنیم
و برای کم کردن مربع ها از بافت نامرئی استفاده می نماییم.

آموزش مربع بافی پر در هنر قلاب بافی
مربع بافی پر هم مانند مربع بافی خالی می ماند با این تفاوت که
به جای دو زنجیره فاصله از بافت پایه بلند در هر مربع استفاده می نماییم
برای اضافه کردن مربع در انتهای هر ردیف ار بافت پایه بلند استفاده می کنیم
به این ترتیب که پایه های مربع های جدید را به نوبت در انتهای هر پایه بلند قبلی می بافیم
برای کم کردن مربع ها از بافت نامرئی استفاده می کنیم

به عنوان نمونه جهت بافت مربع بافی در هنر قلاب بافی می توانید مدلهای ذیل را پیگیری نمایید.
یک جفت ماهی برای آشپزخانه
خرس های قطبی در آشپزخانه شما
دستمال آشپزخانه
دستگیره های میوه ای برای آشپزخانه
یک جفت مرغ عاشق برای آشپزخانه شما
شال سفید – طرح گل سرخ

موفق باشید